Podmienky používania

Podmienky používania databázy na stránke www.ncdnitra.sk

I. Všeobecné ustanovenia
II. Služby poskytované dobrovoľníkovi
III. Služby poskytované organizácii
IV. Ochrana osobných údajov
V. Zodpovednosť za škodu
VI. Spoločné a záverečné ustanovenia

 

I. Všeobecné ustanovenia

1.  Záujmové združenie právnických osôb Komunitné centrum so sídlom na Nedbalovej 17, 949 12 Nitra, IČO 37857703, (ďalej len „Prevádzkovateľ"), je prevádzkovateľom internetovej stránky www.ncdnitra.sk, na ktorej je prístupná Databáza dobrovoľníkov, organizácií a dobrovoľníckych ponúk (ďalej len „Databáza") a poskytovateľom služieb v Databáze.

2.  Prevádzkovateľ vydáva tieto Podmienky používania Databázy (ďalej len „PPD"), ktoré upravujú práva a povinnosti Prevádzkovateľa a dobrovoľníkov a organizácií registrovaných v databáze pri poskytovaní a využívaní služieb Prevádzkovateľa. Súhlas s PPD je podmienkou registrácie a využívania služieb Prevádzkovateľa.

3.  Registrácia a využívanie služieb s ňou spojených je zdarma.

4.  Pojmy pre účely PPD sa interpretujú týmto spôsobom:

Organizácia pracujúca s dobrovoľníkmi (ďalej len Organizácia) alebo právnickou osobou, ktorá využíva alebo plánuje využívať Databázu predovšetkým za účelom nájsť vhodného dobrovoľníka.

Dobrovoľník je výlučne fyzickou osobou, ktorá využíva Databázu v záujme nájsť si vhodnú dobrovoľnícku príležitosť.

Dobrovoľnícka príležitosť (ďalej len Ponuka) je ponuka dobrovoľníckej aktivity zverejnená Organizáciou v Databáze za účelom vyhľadania vhodného dobrovoľníka.

Databáza organizácií, dobrovoľníkov a dobrovoľníckych príležitostí Prevádzkovateľa je databázou obsahujúcou informácie vytvorené a/alebo zverejnené Dobrovoľníkmi a Organizáciami.<ins></ins>

Iné dobrovoľnícke centrá sú regionálne dobrovoľnícke centrá, ktoré majú navzájom prístup do vzájomných regionálnych databáz dobrovoľníkov. Konkrétne: Trnavské dobrovoľnícke centrum, Kultúrne centrum Aktivity, Bratislavské dobrovoľnícke centrum, Dobrovoľnícke centrum Košického kraja.

Organizácia zaregistrovaná iným dobrovoľníckym centrom je Organizácia, ktorá využíva Databázu dobrovoľníkov iného dobrovoľníckeho centra

 

II. Služby poskytované dobrovoľníkovi/dobrovoľníčke

1. Služby, ktoré Prevádzkovateľ poskytuje dobrovoľníkom, sú bezplatné a slúžia ako pomoc pri vyhľadaní Ponúk prostredníctvom Webovej stránky.

2. Pre využívanie služieb poskytovaných dobrovoľníkom sa vyžaduje jeho registrácia v Databáze. Dobrovoľník sa registruje uvedením ľubovoľného prihlasovaciu e-mailu a prihlasovacieho hesla, pričom môže kedykoľvek zrušiť svoju registráciu zaslaním e-mailovej správy Prevádzkovateľovi s vyjadrením jeho vôle zrušiť svoju registráciu.

3. Medzi Služby poskytované Dobrovoľníkovi patrí najmä možnosť prostredníctvom Databázy:

a. Odpovedať, resp. reagovať na zverejnenú Ponuku. Dobrovoľník je oprávnený reagovať na dobrovoľnícku ponuku zverejnenú v Databáze.

b. Uložiť si a sprístupniť svoj Profil, a to prostredníctvom on-line formulára vyplneného na Webovej stránke Prevádzkovateľa.

4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo upraviť profil tak, aby bol v súlade so zvyklosťami a zaužívanými postupmi pre vyplnenie formulárov. Prevádzkovateľ si ďalej vyhradzuje právo nesprístupňovať alebo vymazať z Databázy profily dobrovoľníkov, ktoré obsahujú nedostatočné informácie pre vyhľadávanie, alebo ktoré podľa názoru Prevádzkovateľa obsahujú irelevantné informácie alebo údaje, ktoré nesúvisia s vyhľadávaním dobrovoľníckej ponuky (napr.: politické a náboženské názory, reklama, vulgarizmy, atď.). O tomto rozhodnutí Prevádzkovateľ informuje dobrovoľníka, ktorého sa predmetný profil týka.

 

III. Služby poskytované organizácii

1. Pre využívanie služieb poskytovaných Organizácii sa vyžaduje jej registrácia v Databáze. Organizácia sa registruje uvedením ľubovoľného prihlasovaciu e-mailu a prihlasovacieho hesla, pričom môže kedykoľvek zrušiť svoju registráciu zaslaním e-mailovej správy Prevádzkovateľovi s vyjadrením jeho vôle zrušiť svoju registráciu.

2. Medzi Služby poskytované Organizácii patrí najmä možnosť prostredníctvom Databázy:

a. Uložiť si a sprístupniť svoj Profil, a to prostredníctvom on-line formulára vyplneného na Webovej stránke Prevádzkovateľa.

b. Zverejniť ponuku.

c. Využívať Prístup do Databázy dobrovoľníkov a organizácií.

3. Zverejnenie Ponuky.

Organizácia je po ukončení úspešnej registrácie oprávnená zverejniť informácie o svojej organizácii a Ponuku v Databáze. Ponuka sa zverejňuje podľa týchto pravidiel:

A. Organizácia sama zverejní Ponuku a určí jej obsah, pričom Ponuka musí obsahovať minimálne kritériá stanovené Prevádzkovateľom:

a. Názov ponuky

b. Popis ponuky

c. Oblasť/oblasti

d. Lokalita/lokality

e. Obrázok

f. Požiadavky na dobrovoľníkov

g. Doplňujúce informácie

h. Začiatok a koniec aktivity

i. Druh činnosti

j. Dĺžka činnosti

k. Frekvencia činnosti

l. Kontaktná osoba pre ponuku

B. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo upraviť Ponuku tak, aby bola v súlade so zvyklosťami a zaužívanými postupmi pre vyplnenie formulárov na Webovej stránke.

C. Doba zverejnenia Ponuky je pol roka. Po uplynutí tohto obdobia bude Ponuka automaticky stiahnutá. Organizácia dostane e-mail, ktorým ju Prevádzkovateľ v prípade, že bude i naďalej aktuálna, vyzve k jej prípadnej úprave a opätovnému zverejneniu.

D. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo nezverejniť alebo zrušiť už zverejnenú Ponuku/Organizáciu:

a. Ktorá je v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky, etickými normami alebo dobrými mravmi,

b. V ktorej Organizácia podmieňuje Ponuky platbou manipulačného alebo iného poplatku,

c. Prezentujúcu viaceré Ponuky v rámci jedného formulára pre Ponuku (t.j. v rámci jednej Ponuky); uvedené obmedzenie sa nevzťahuje na prezentáciu viacerých Ponúk z jednej dobrovoľníckej oblasti,

d. Ktorá je neúplná, alebo zavádzajúca, alebo obsahuje nepravdivé údaje, alebo z iných dôvodov znižuje úroveň Služieb poskytovaných na Webovej stránke,

e. S reklamným alebo marketingovým obsahom, alebo informáciou o produktoch alebo Službách Organizácie alebo tretej osoby,

f. Ktorá môže poškodiť dobré meno Prevádzkovateľa alebo tretej osoby,

g. Erotického charakteru, resp. také, ktoré vzbudzujú podozrenie, že sa môže jednať o tento typ práce,

h. Tú istú Duplicitne zverejnenú Ponuku Organizáciou na Webovej stránke Prevádzkovateľa,

i. Ktorá obsahuje Ponuku prebiehajúcu formou MLM (multilevel marketing) alebo podomového oslovovania.

4. Prístup do Databázy Dobrovoľníkov.

 Prevádzkovateľ umožňuje Organizáciám chránený prístup do Databázy Dobrovoľníkov. Organizácia je oprávnená údaje získané z Databázy Dobrovoľníkov využívať výlučne na vyhľadávanie vhodného Dobrovoľníka pre svoje dobrovoľnícke ponuky.

 

IV. Ochrana Osobných údajov

1. Prevádzkovateľ v Databáze eviduje profil Dobrovoľníka/Organizácie vytvorený Dobrovoľníkom/Organizáciou, zároveň archivuje odpovede odoslané dobrovoľníkmi (ďalej len „Reakcia") na Ponuky zverejnené na Webovej stránke. Prevádzkovateľ v rozsahu služieb poskytovaných Organizáciám sprístupňuje profil Dobrovoľníka a umožní spracovať Reakcie na Ponuky zverejnené na Webovej stránke.

2. Profil Dobrovoľníka uložený v Databáze Prevádzkovateľa a Reakcie na Ponuky zverejnené na Webovej stránke odoslané Dobrovoľníkom obsahujú údaje, ktoré sa podľa 4§ zákona č. 122/2013 Z.z. Zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon o ochrane osobných údajov) považujú za osobné údaje.

3. Pred vytvorením Profilu na Webovej stránke alebo odoslaním Reakcie na Ponuku Dobrovoľník/Organizácia vyhlasuje, že všetky ním/ňou uvedené údaje sú pravdivé a súhlasí s ich zverejnením pre účely Databázy.

4. Profily Dobrovoľníkov uložené v Databáze Prevádzkovateľa a/alebo Reakcie na Ponuky odoslané Dobrovoľníkmi zahŕňajú:

A. Meno a priezvisko

B. Fotografia (nepovinný údaj)

C. Vek

D. Pohlavie (nepovinný údaj)

E. Bydlisko (nepovinný údaj)

F. Krátka charakteristika (nepovinný údaj)

G. Preferované ponuky (oblasti, lokality, dĺžka činnosti)

H. Prihlasovacie údaje (email a heslo)

5. Profily Organizácií uložené v Databáze Prevádzkovateľa a/alebo Reakcie na Profil Dobrovoľníkov zahŕňajú:

A. Meno organizácie

B. IČO

C. Sídlo

D. Kontaktný email

E. Kontaktný telefón

F. Charakteristiku organizácie

G. Meno, email a telefón kontaktných osôb

H. Prihlasovacie údaje (email a heslo)

I. Logo/fotografia

6. Uvedenie ďalších údajov v Profile a/alebo v Reakcii je na výlučnom rozhodnutí dotknutého Dobrovoľníka/Organizácie. Prevádzkovateľ uvedenie ďalších údajov nepožaduje. Prevádzkovateľ v žiadnom prípade nepožaduje od Dobrovoľníka/Organizácie uvedenie údajov spadajúcich do osobitnej kategórie definovanej v ustanovení § 13 Zákona o ochrane osobných údajov.

7. Bez poskytnutia výslovného súhlasu Dobrovoľníka s týmito Podmienkami používania Prevádzkovateľ a Organizácia nie sú oprávnení spracovať údaje Dobrovoľníka.

8. Bez poskytnutia výslovného súhlasu Organizácie s týmito Podmienkami používania Prevádzkovateľ a Dobrovoľník nie sú oprávnení spracovať údaje Organizácie.

9. Pred vytvorením Profilu na Webovej stránke Dobrovoľník/Organizácia preukázateľným spôsobom poskytne svoj súhlas, aby tieto údaje boli spracované Prevádzkovateľom a sprístupnené prostredníctvom počítačovej siete internet Organizáciám Prevádzkovateľa. Údaje Dobrovoľníka budú tiež sprístupnené a spracované aj organizáciami zaregistrovanými inými dobrovoľníckymi centrami  a aj týmito dobrovoľníckymi centrami. Dobrovoľník prostredníctvom Webovej stránky je oprávnený sám určiť a zmeniť dobu sprístupnenia svojho Profilu v Databáze Prevádzkovateľa v rozsahu trvaní jeho zverejnenia; prostredníctvom Databázy je oprávnený kedykoľvek sám ukončiť sprístupnenie Profilu v nej. Pred odoslaním Reakcie na Ponuku zverejnenú na Webovej stránke Dobrovoľník preukázateľným spôsobom poskytne svoj súhlas, aby v Reakcii uvedené údaje boli spracované konkrétnou Organizáciou a Prevádzkovateľom. SÚHLAS NA SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV.

10. Prevádzkovateľ spracuje údaje uvedené v Profiloch uložených v Databáze výlučne za účelom poskytnutia pomoci Dobrovoľníkom pri vyhľadaní pracovnej príležitosti, a to formou sprístupnenia Ponúk Organizácií a naopak, Organizáciám pri vyhľadaní Dobrovoľníkov a to formou sprístupnenia Profilov Dobrovoľníkov.

11. Dobrovoľník môže kedykoľvek vyžiadať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracované, prípadne v akom rozsahu Prevádzkovateľ alebo Organizácia tieto údaje eviduje. Dobrovoľník je oprávnený kedykoľvek požiadať Prevádzkovateľa alebo Organizáciu o likvidáciu údajov, ktoré o ňom Prevádzkovateľ alebo Organizácia eviduje.

12. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že on a jeho oprávnené osoby, ktoré pri výkone svojej práce prichádzajú do styku s osobnými údajmi Dobrovoľníkov/Organizácií, budú zachovávať mlčanlivosť o nich podľa Zákona o ochrane osobných údajov, a nevyužijú ich pre osobnú potrebu a sprístupnenie tretím osobám bez súhlasu dotknutej osoby. Ustanovením tohto odseku nie sú dotknuté povinnosti vyplývajúce z príslušných právnych predpisov a/alebo rozhodnutí dotknutých orgánov.

13. V zmysle § 62 zákona číslo 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov Dobrovoľník/Organizácia súhlasí s využívaním jeho/jej elektronického kontaktu na účely priameho oslovenia súvisiaceho so správou Databázy.

 

V. Zodpovednosť za škodu

1. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za obsahovú stránku Ponuky zverejnenej v Databáze, najmä za jej grafické znázornenie (napr.: logo, fotografia alebo iný výsledok duševnej tvorivej činnosti) a za ich gramatickú správnosť. Za porušenie akýchkoľvek práv tretích osôb poskytnutím Služby v Databáze zodpovedá výlučne Organizácia. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody spôsobené poskytnutím Služby v Databáze.

2. Organizácia je povinná chrániť údaje získané z Databázy Dobrovoľníkov/Organizácií alebo ich Reakcie pred akýmkoľvek zneužitím, je tiež povinná zabezpečiť, aby tieto údaje neboli sprístupnené alebo poskytnuté inej osobe alebo zverejnené. V prípade porušenia tejto povinnosti Organizácia v plnom rozsahu zodpovedá za škodu spôsobenú porušením tejto povinnosti. Organizácia berie na vedomie, že Databáza Profilov dobrovoľníkov/Organizácií vytvorená Prevádzkovateľom je predmetom autorského práva Prevádzkovateľa a je chránená podľa zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon). Prevádzkovateľ nezodpovedá za pravdivosť a aktuálnosť údajov uvedených v Databáze Dobrovoľníkov/Organizácií Prevádzkovateľa.

3. Organizácia sa zaväzuje, že ak budú voči Prevádzkovateľovi z dôvodu porušenia akýchkoľvek práv tretích osôb uvedených v tomto odseku vznesené akékoľvek nároky, tieto nároky je organizácia povinná uspokojiť a Prevádzkovateľa v celom rozsahu odškodniť.

4. Prevádzkovateľ nezodpovedá Organizácii za nájdenie vhodného Dobrovoľníka na obsadenie Ponuky a jeho zotrvanie v dobrovoľníckom pomere.

5. Prevádzkovateľ negarantuje Dobrovoľníkovi nájdenie vhodnej dobrovoľníckej pozície a ani trvanie dobrovoľníckeho pomeru.

6. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá môže používateľom alebo tretím osobám vzniknúť používaním Databázy, vrátane ušlého zisku alebo straty akýchkoľvek dát.

7. Dobrovoľníkovi/Organizácii nevznikne nárok na náhradu škody a žiadnu náhradu za ním objednané Služby, ktoré nemohol využívať počas prípadného pozastavenia prevádzky Databázy. Nárok Prevádzkovateľa na náhradu škody tým nie je dotknutý.

8. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek zneužitie prihlasovacieho mena a hesla neoprávnenou osobou a ani za žiadne následné škody a prípadné nároky tretích strán spôsobené v dôsledku takého zneužitia.

 

VI. Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Pre využívanie akýchkoľvek Služieb sa vyžaduje registrácia Dobrovoľníka/Organizácie v Databáze. Registrácia sa uskutoční prostredníctvom vyplnenia registračného formulára - Profilu. Úspešným ukončením registrácie si Dobrovoľník/Organizácia vytvorí vlastné on-line konto (Profil), ktoré je chránené jedinečným prihlasovacím menom (e-mailom) a heslom. Dobrovoľník/Organizácia je povinný/á chrániť prihlasovacie meno a heslo pred zneužitím a neposkytovať ich tretím subjektom.

2. Služby Prevádzkovateľa sa uskutočňujú prostredníctvom on-line konta, výnimočne na základe písomnej (list, fax, e-mail) alebo telefonickej objednávky Organizácie/Dobrovoľníka.

3. Dobrovoľník/Organizácia zadaním údajov do Databázy Prevádzkovateľa vyslovuje súhlas s prípadným zverejnením svojich osobných údajov (alebo v prípade Organizácie i osobných údajov svojich zamestnancov v Ponuke), ak si toto vyžaduje charakter Služby, ktorú si Dobrovoľník/Organizácia u Prevádzkovateľa objednal/a.

4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu a dopĺňanie PPD, pričom o zmenách bezodkladne informuje Dobrovoľníkov/Organizácie formou e-mailu s uvedením dátumu, od ktorého tieto zmeny nadobúdajú platnosť. Nadobudnutím platnosti nových PPD strácajú platnosť pôvodné PPD.

5. Všetky vzťahy neupravené v Zmluve a/alebo PPD sa riadia platnými právnymi predpismi SR.

6. Odchýlne ustanovenia Zmluvy majú prednosť pred PPD. Pôsobnosť PPD alebo ich časti možno vylúčiť iba písomnou dohodou Zmluvných strán v Zmluve.

7. Tieto PPD nadobúdajú platnosť dňa 13.11.2015

 

 

Súbory cookie

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít.

 

Čo sú súbory cookie?

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Ako používame súbory cookie?

Tieto webstránky používajú súbory cookies na zapamätanie si použivateľských nastavení, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok.

Ako kontrolovať súbory cookie

Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

Ako odmietnuť používanie súborov cookie

používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už v úvodnom nastavení.

V Nitre, 13. November 2015                                 

 

Mgr. Jana Andreasová, riaditeľka Komunitného centra

Komunitné centrum

Nedbalova 17, 949 12 Nitra

IČO 37857703  jana@ncdnitra.sk  www.ncdnitra.sk