Nitrianske Centrum Dobrovoľníctva

TÝŽDEŇ DOBROVOĽNÍCTVA

16. – 22. september 2017

Nitrianske centrum dobrovoľníctva realizuje v čase 16. – 22. septembra 2017 kampaň Týždeň dobrovoľníctva. Cieľom kampane je spopularizovať dobrovoľníctvo a prepojiť potenciálnych dobrovoľníkov s organizáciami, ktoré pôsobia v Nitre. Týždeň dobrovoľníctva bude súčasne prebiehať aj v ostatných krajských mestách na celoslovenskej úrovni. Nitrianske organizácie v tomto týždni poskytnú dobrovoľnícke aktivity priamo vo svojich priestoroch. Nižšie Vám ponúkame organizácie, z ktorých si môžete vybrať.

POSTUP:

V priloženom formulári nájdete všetky zapojené organizácie a dobrovoľnícke práce, ktoré počas Týždňa dobrovoľníctva ponúkajú. Vo formulári vypíšte kontaktné údaje a vyberte si z pestrej ponuky dobrovoľníckych prác. Po registrácii Vás budeme kontaktovať pre podrobnejšie informácie. Pri akýchkoľvek otázkach nás neváhajte kontaktovať na t. č. 0944 21 96 86 alebo mailom na janka@ncdnitra.sk.

link na formulár: https://lnk.sk/cFSY

link na fb udalosť: https://lnk.sk/uEU2

Združenie STORM

Združenie STORM sa venuje v programe STEREO primárnej prevencii so žiakmi na školách, v programe CIRKUS ponúka bezpečné alternatívy na trávenie voľného času a sociálnu pomoc pre deti a mládež v meste Nitra. V programe KROK VPRED kontaktujú formou terénnej sociálnej práce aktívnych užívateľov drog a osoby pracujúce v sexbiznise za účelom znižovania rizík a ochrany verejného zdravia. Program ZÓNA jenadstavbovou službou pre užívateľov drog a ponúka tiež poradenstvo pre rodiny a blízke osoby v oblasti drogových závislostí. Združenie STORM sa venuje tiež osvetovej činnosti pre širokú verejnosť.

Ponuka :

Interiérové a exteriérové práce na skrášlení komunitného centra a priestorov združenia, pomoc pri balení materiálu a iných pomôcok do terénu a pod.

Zapojiť sa môžete 21. a 22. 9. 2017 v čase od 14:00 o 17:00.

Útulok pre jednotlivcov s deťmi

V Útulku pre jednotlivca s deťmi sa poskytuje sociálna služba osamelej tehotnej žene a osamelým rodičom s deťmi, ktorí nemajú zabezpečené ubytovanie, alebo nemôžu z vážnych dôvodov užívať bývanie, sociálna starostlivosť pre osamelých rodičov, príp. tehotné ženy, ktoré sa ocitli v ťažkej životnej situácii spôsobenej stratou bývania, ktorých život a zdravie sú ohrozené alebo je ohrozená výchova maloletého dieťaťa, v zariadení sú vytvorené podmienky na prípravu stravy – kuchynky, práčovňa, spoločenská miestnosť, možnosť poskytnutia ošatenia a hračiek pre deti.

Ponuka :

Maľovanie záhradného domčeka rozprávkovým motívom, nátery zábradlia a brány.

Zapojiť sa môžete 19. a 20. 9. 2017 počas celého dňa.

Galéria Trafačka 

Trafačku, budovu bývalej transformátorovej stanice, založil nitriansky fotograf František Kolář v roku 2009 ako priestor pre fotografiu. Počas rokov sa priestor galérie pod vedením niekoľkých dramaturgov vyformoval do dnešnej podoby - alternatívneho priestoru nie len pre fotografiu, ale pre všetky druhy alternatívneho umenia.

Ponuka :

Pomoc s podujatím Fotka v sieti 2017 - ranná príprava podujatia, registrácia účastníkov Fotky v sieti a Fotomaratónu, koordinácia návštevníkov, foto a video dokumentácia, príprava výstavy a vyhodnotenie.

Zapojiť sa môžete 16. 9. 2017 od 8:00 do 19:00, 21. 9. 2017 od 9:00 do 13:00 a 22. 9. 2017 od 16:00 do 20:00.

Zoborský skrášľovací spolok

Zoborský skrášľovací spolok je občianske združenie obyvateľov a priateľov mestskej časti Zobor, ktoré chce zachovávať historické hodnoty mestskej časti, podporovať estetické cítenie v spoločnosti, zlepšovať životné prostredie a budovať hrdosť na mestskú časť Zobor. Spolok pôsobí v súčasných podmienkach a chce prispievať k rozvoju Zobora ako významnej mestskej časti mesta Nitra v ktorej katastrálnom území sa nachádzajú významné historické artefakty.

Ponuka :

Práce na budovaní lesoparku, úprava terénu, zber kamenia, zber konárov, hrabanie, osádzanie lavičiek, maľovanie a podobne.

Zapojiť sa môžete od 16. do 22. 9. 2017 v čase 7:00 – 15:30.

Cuketa 

Je skupina ľudí, ktorých spája viera, že svet sa dá postupne meniť na krajšie miesto prostredníctvom rôznych krokov plných alternatívy a kreativity v spolupráci s prírodou. Venujú sa environmentálnemu vzdelávaniu, výchove, kuchárčeniu, záhradničeniu, permakultúre, navrhovaniu a tvorbe jedlých školských a komunitných priestorov.Organizujú rôzne komunitno-vzdelávacie podujatia. Navrhujú a vytvárajú multifunkčné prvky, ktoré sú liečivé, estetické, edukačné, prírodné, zrecyklované.

Ponuka :

Tvorba kompostoviska v komunitnej záhrade KOZA v hideparku, tvorba náučných infotabúľ, vodných plôch a nábytku z prírodných a odpadových materiálov.

Zapojiť sa môžete 22. 9. 2017 od 10:00 do 17:00.

Asociácia Divadelná Nitra

Medzinárodný festival Divadelná Nitra sa programovo profiluje ako platforma iniciujúca pohyb ideí, kreatívneho myslenia a vyjadrovania. V tomto zmysle slúži ako protiváha komerčného a konvenčného umenia.

Ponuka :

Široké spektrum činností pri príprave Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra 2017 ako : výzdoba a príprava priestorov na festival, prenášanie vecí, roznášanie skladačiek, a pod.

Zapojiť sa môžete od 18. do 22. 9. 2017 v čase 14:00 - 18:00.

Centrum pre rodinu

Hlavným cieľom centra je podpora harmonickej rodiny, postavenej na celoživotnom manželskom zväzku muža a ženy. Venujeme sa mamičkám na materskej dovolenke, ženám, mužom, rodinám, osamelým rodičom, mládeži. Túžime týmto cieľovým skupinám napomôcť zorientovať sa v etických otázkach každodenného života, aby porozumeli poslaniu manželstva a rodiny a dokázali ho v láske a radosti aj žiť napriek problémom, ktoré život prináša.

Ponuka :

Upratovanie sídla OZ 19. 9. 2017 od 13:00 do 16:00 a príprava burzy šatstva a vecí - triedenie vecí v hale, príprava haly od 20. do 22. 9. 2017 v čase 10:00 - 17:00.

23. skautský zbor Nitrava 

Je najväčšou mládežníckou organizáciou na svete i na Slovensku. Poslaním skautingu je prispieť k plnému rozvoju mladého človeka a jeho príprave na plnohodnotný život. Rozvíjať jeho vedomosti, schopnosti a postoje v telesnej, intelektuálnej, citovej, sociálnej, duchovnej a charakterovej oblasti v súlade so zásadami stanovenými zakladateľom skautského hnutia Robertom Baden – Powellom.

Ponuka:

Pomoc pri skautskej akcii, fotenie, grafika, video. Spoznanie skautov a fungovanie skautingu.

Zapojiť sa môžete 16. a 17. 9. 2017 celý deň.

TRIPTYCH

Partia priateľov hľadala priestor, kde by sa mohla stretávať a zmysluplne tráviť svoj voľný čas. V roku 2010 našli opustený súkromný priestor za riekou, ktorý postupne zrevitalizovali. Dnes je z tohto priestoru komunitné centrum Hidepark, kde sa stretáva šport, kultúra, umenie, ekológia a otvorene zmýšľajúci ľudia. Na programe a chode sa podieľa desiatka neziskoviek a stovky dobrovoľníkov z mesta.

Ponuka :

Lopata makaj, piesok naberaj sa, detské preliezky hýbte sa.

Zapojiť sa môžete 22. 9. 2017 od 16:00 do 20:00.

BikeSharing Nitra

BIKESHARING Nitra je neziskový projekt zdieľaných bicyklov, vďaka ktorému sa môžete presúvať po meste pohodlnejšie a s úsmevom. Projekt spája komunitu aktívnych ľudí, ktorí využívajú bicykle naplno chodením do školy, do práce alebo v rámci voľného času, a ktorým nie je ľahostajné mesto a cyklistika v ňom.

Ponuka :

Rekonštrukcia lodného kontajnera (škrabanie starej farby, brúsenie) - príprava zázemia budúcej komunitnej cyklodielne, servis bicyklov pred zimným semestrom pre komunitný bikesharing.

Zapojiť sa môžete 17. 9. 2017 od 10:00 do 16:00.

 

 

 

 

Rozbicyklujme Nitru!

OZ Rozbicyklujme Nitru! združuje nadšencov bicyklov, aktívnych i budúcich aktívnych cyklistov, ktorí sa snažia o zrovnoprávnenie cyklistickej dopravy s inými formami dopravy, o jej kontinuálny rozvoj a o celkové skvalitnenie života v meste. Aktívne podporuje každomesačné cyklojazdy Critical Mass Nitra a bicyklovanie bez rozdielu veku, pohlavia, národnosti, sociálneho postavenia, vyznania . Na komunálnej úrovni má ambíciu byť iniciátorom a odborným partnerom verejnej diskusie v oblasti cyklodopravy a cykloinfraštruktúry v meste Nitra.

Ponuka :

Európsky týžedň mobility - pomoc pri dočasnej zmene verejného priestoru, dopravné experimenty, príprava cykloraňajok, príprava večernej cyklojazdy.

PONÚKANÉ AKTIVITY PRI PRÍLEŽITOSTI EURÓPSKEHO TÝŽDŇA MOBILITY:

16.09. - sobota - 8:00 - 23:00 pomoc pri dočasnej transformácii ulice, propagácia aktivity, pomoc na stanovištiach

19.09. - utorok - 18:00 - 22:00 pomoc pri organizovaní večernej jazdy Critical Mass Nitra - rozdávanie stužiek, usmerňovanie davu, korkovanie vjazdov/výjazdov (vlastný bicykel potrebný), roznášanie plagátov na koncomesačnú jazdu CMN

21.09. - štvrtok - 07:00 - 10:30 príprava cykloraňajok pre ľudí na bicykloch, podávanie vody, kávy a malého občerstvenia, zbieranie informácií o trasách cyklistov  

22.09. - piatok - 07:30 - 09:00, 11:30-12:30, 15:30-17:00 - sčítavanie cyklistov vo vybraných uliciach, testovanie najrýchlejšej formy dopravy (chôdza vs bicykel vs auto vs MHD) z vybraných štartovacích a koncových bodov.

Zariadenie sociálnych služieb - VINIČKY

ZSS je rozpočtovou organizáciou, poskytujúcou sociálne služby pre sociálne odkázaných občanov v zmysle platnej legislatívy. Poskytuje sociálne služby celoročnou pobytovou formou v Špecializovanom zariadení. V súčasnom období v ňom bývajú prijímatelia sociálnych služieb vo veku od 62 do 98 rokov.

Ponuka :

Úprava okolia zariadenia.

Zapojiť sa môžete 18. 9. 2017 od 8:00 do 15:00.

Materské centrum Klokanček

Občianske združenie, založené na princípe dobrovoľnosti a otvorenosti. Ponúkame priestor pre matky a otcov s deťmi predškolského veku, oddych a vzdelávanie, pomoc v konfliktných a krízových situáciách.

Ponuka :

Revitalizácia detského ihriska.

Zapojiť sa môžete 20. 9. 2017 od 16:00 do 19:00

Zariadenie sociálnych služieb - NITRAVA

Sme rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou a naším zriaďovateľom je Nitriansky samosprávny kraj. Sociálnu službu poskytujeme už viac ako 30 rokov, v súčasnosti pre 220 prijímateľov sociálnej služby v zariadení pre seniorov, domove sociálnych služieb a špecializovanom zariadení.

Ponuka :

Úprava vonkajšieho areálu zariadenia, hrabanie lístia, strihane tují a borievok, maľovanie lavičiek, voľnočasové aktivity so seniormi - hranie spoločenských hier, kvízy, exteriérové aktivity - vonkajšie kolky, hádzanie lopty na presnosť, prechádzky ako doprovod, dohľad pri individuálnych činnostiach seniorov - pri šmirgľovaní dreva, pri šití na stroji a pod.

Zapojiť sa môžete od 18. do 22. 9. 2017 v čase 7:00 - 15:00.

Pokoj a dobro - pomoc utečencom

Cieľom je zmierniť utrpenie utečencov a vytvárať podmienky k tomu, aby sa tí, ktorí prejavia túžbu žiť na Slovensku stali jej plnohodnotnými členmi.

Ponuka : 

Upratovanie a vypratávanie vecí v sklade, prevoz vecí a pomoc pri sťahovaní.

Zapojiť sa môžete 21. a 22. 9. 2017 o 10:00 do 14:00.

Slovenský červený kríž 

Slovenský Červený kríž je jediná, vládou Slovenskej republiky dňa 8. 12. 1992 uznaná národná spoločnosť Červeného kríža, pôsobiaca na celom území Slovenskej republiky podľa Ženevských dohovorov. Ako pomocná organizácia orgánov verejnej správy pôsobí v humanitárnej oblasti a plní úlohy ustanovené medzinárodnými zmluvami a týmto zákonom.

Ponuka :

18. a 21. 9. 2017 od 8:00 do 16: 00 - vydávanie a nosenie balíkov,

19., 20. a 21. 9. 2017 od 9:00 do 11:00 - triedenie šatstva pre rodiny v hmotnej núdzi

20. 9. 2017 od 9:00 do 11:00 - záhradné úpravy

Materská škola Okružná

Ponuka :

 Upratovanie novovybudovaných priestorov škôlky po realizácii stavby.

Partneri:

S dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami to naozaj vieme!

Nitrianske centrum dobrovoľníctva od roku 2015 spĺňa najvyšší štandard kvality manažmentu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. Týmto ďakujeme Platforme dobrovoľníckych centier o organizácií, ktorá nám udelila známku kvality manažmentu dobrovoľníkov.

štandardy kvality
Poslanie Nitrianskeho centra dobrovoľníctva

Sme organizácia, ktorá sa zameriava na podporu a rozvoj dobrovoľníctva v meste Nitra. Našim poslaním je informovať verejnosť o dobrovoľníctve, zvýšiť jeho hodnotu v očiach spoločnosti a pripomenúť, že je všade okolo nás. Získavame nových dobrovoľníkov, ktorých vzdelávame, vedieme a umožňujeme im rásť.